Guitar Pro 7

相关视频添加视频 | 更多视频

吉他谱信息

标题:东方萃梦想 - 碎月

标签: 指弹 , 独奏 , 改编版

艺人:东方Project

音轨:
 1. Òô¹ì 1 - 钢弦吉他 Acoustic Guitar(steel)
发表于 2018-6-12 13:00:21 | 查看: 1121| 回复: 1
视频地址  https://www.bilibili.com/video/av282257/?p=24
<iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=282257&cid=338609&page=24" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"> </iframe>

打赏

参与人数 1拨片 +20 理由
吉他社-客服君 + 20 谢谢楼主分享

查看全部打赏

该吉他谱被以下琴包推荐:

 • · ACG|主题: 128, 订阅: 1
 • · Game|主题: 18, 订阅: 0
 • · 喜欢指弹|主题: 7, 订阅: 0
 • · 片段|主题: 8, 订阅: 0
 • · acg|主题: 23, 订阅: 0
 • · |主题: 10, 订阅: 0
 • · 11|主题: 10, 订阅: 0
 • · 指弹|主题: 10, 订阅: 0
 • · 1|主题: 32, 订阅: 0
 • · 未来|主题: 38, 订阅: 0
 • · 更多
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:14:06
原贴在这 很喜欢这个版本的 觉得怪怪的地方改了一下 http://www.jitashe.org/tab/50427/